Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Projekt Obměna zásahových oděvů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt "Obměna zásahových oděvů" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu.


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ivana Kařízková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, v rámci něhož lze žádat o dotaci i na Tematické zadání "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany" v těchto oblastech podpory:

a) Vybavení jednotky - osobními nebo společnými ochrannými prostředky k zásahu (v souladu s vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany - dále jen "vyhláška 69/2014 Sb.").
b) Vybavení technickými prostředky.
c) Opravy technických prostředků, mimo CAS.


Minimální výše požadované dotace ve všech uvedených oblastech podpory je stanovena na 30 000 Kč, maximální je stanovena na 200 000 Kč, přičemž minimální  spoluúčast  žadatele  je  stanovena na 10 % z celkových  uznatelných  nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.

 

Jednotka SDH Jirkov by chtěla využít dotaci na obměnu zásahových oděvů (nákup 10 ks třívrstvých zásahových oděvů), jež budou sloužit po dobu jejich bezpečné použitelnosti pro zásahovou činnost jednotky. Celkové předpokládané náklady činí 180 000 Kč, z toho dotace ve výši 162 000 Kč a podíl města 18 000 Kč (pokud dojde ze strany poskytovatele dotace ke schválení dotace v maximální výši 90%). 


Cílem projektu je vybavit jednotku SDH plně funkčními prostředky.


Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti a závazkem spolufinancování akce z rozpočtu města v minimální výši 10 % z uznatelných nákladů je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci.

 

V roce 2016 byl tento dotační program využit na spolufinancování akce Pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Jirkov, v loňském roce se v rámci programu podařilo obměnit prostředky spojové služby, jednalo se o nákup vozidlové radiostanice, multinabíječe k nabíjení více RDST najednou, ručních RDST včetně příslušenství (ruční mikrofon, cestovní nabíječ).

 

Usnesení RM ze dne 6. 2. 2023 bude okomentováno ústně. 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: