Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023, uzavřenou mezi městem Jirkov a panem Karlem Matějkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ IČO 46737979, ve výši 590 tis. Kč.

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouva byla konzultována s externí právničkou, Mgr. Zdeňkou Batrinovou v r. 2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:


V rozpočtu města Jirkov je pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 590 tis. Kč na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek.


Dne 3. 1. 2023  požádal  pan Karel Matějka o poskytnutí dotace na provoz a činnost Rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023, a to ve výši 711 tis. Kč plus minimální navýšení 5 %, v rámci stálého navyšování cen energií.

Panu Matějkovi byla dotace na provoz a činnost RA Červený Hrádek poskytována od roku 2017 ve stejné výši, tj. 590 tis. Kč. V roce 2022 si pan Matějka požádal o poskytnutí dotace, přičemž požádal o navýšení částky 590 tis. Kč o inflaci určenou státem. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě není sjednáno navýšení o inflaci, bylo p. Matějkovi doporučeno, aby si inflaci promítl do cen. 

Dne 8. 6. 2022 požádal pan Matějka o navýšení dotace o částku 121 tis. Kč (100 tis. Kč + 21 % DPH), jako důvod uvedl výrazné zvýšení cen bazénové chemie. Zastupitelstvo města schválilo navýšení dotace na ro 2022  v celkové výši  711 tis. Kč.

 

Vzhledem k tomu, že pro letošní rok má odbor VSaR na činnost a provoz RA Červený Hrádek v rozpočtu částku 590  tis. Kč, doporučujeme poskytnout dotaci ve výši 590 tis. Kč s tím, že pokud bude nutné navýšit tuto částku, bude panu Karlu Matějkovi doporučeno požádat o navýšení, přičemž by byla dotace navýšena formou dodatku k veřejnoprávní smlouvě, stejně, jako byla v minulém roce.

Příjemcem dotace je pan Karel Matějka, IČ: 46737979, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ V příloze přikládáme návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují například výdaje (náklady) na:

úhradu elektrické energie, vody, sečení a mulčování trávy, vč. její likvidace, chemie pro bazénovou vodu, kontrolní odběry a rozbory bazénové vody, zajištění likvidace odpadu.

Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za  neuznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, rekonstrukce a opravy nemovitostí, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary. Dále nesmí být dotace použita na pořízení resp. opravy a rekonstrukce nemovitostí, na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěru a z půjček.

 

Více v přiložené smlouvě.

 

Rada města na svém jednání dne  6. 2. 2023  doporučila zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: