Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Program č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí, vzorů veřejnoprávních smluv a tiskopisu Přehled nákladů hrazených z poskytnuté dotace.

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouvy byly konzultovány s externí právničkou, Mgr. Zdeňkou Batrinovou v minulém roce.

Na vědomí:Finančnímu výboru a Kulturní a sociální komisi
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Odbor vnitřní správy a rozvoje má na tento program v rozpočtu pro letošní rok stanovenou částku ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o stejnou částku, jako byla v předchozím roce.

V rámci programu je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace na činnost a na projekt.


Stejně, jako v minulém roce, došlo v programu k několika významnějším změnám.

 

Jedná se především o tyto změny:

- z dotace nepůjde hradit pořízení majetku,

- z dotace nelze hradit odměny (nově dopsáno, že se týká také odměn trenérů mládeže),

- plánovaný rozpočet - nepůjde překročit jednotlivé položky uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, ani použít na něco jiného, co žadatel neuvedl v žádosti,

- s výše uvedenou změnou byly doplněny sankce do smluv.


Žádosti mohou podávat organizace, spolky, sdružení či jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Jirkova v oblasti výchovy, kultury, zdravotnictví apod. K žádosti o poskytnutí dotace je nutné doložit předepsané náležitosti, které jsou v programu uvedené.

 

Žádosti lze podávat v termínu od 27. 3. 2023 do 10. 10. 2023.


Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy (viz příloha) a lze ji použít jen na účel uvedený ve smlouvě. Stejně jako v předešlých letech, je v programu upraven okruh žadatelů tak, že nemohou žádat o dotaci na činnost a projekt ti, kteří jsou dotováni v tomto roce z rozpočtu města Jirkova.

 

 

Rada města na svém jednání dne 6. 2. 2023 doporučila zastupitelstvu města schválit Program č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí, vzorů veřejnoprávních smluv a tiskopisu Přehled nákladů hrazených z poskytnuté dotace.

 

 

Materiál obsahuje:Příloha - Výzva Program č. 1_2023 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt (Veřejná)
Příloha - Žádost na činnost Program č. 1_2023 (Veřejná)
Příloha - Žádost na projekt Program č. 1_2023 (Veřejná)
Příloha - Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost Program č. 1_2023 (Veřejná)
Příloha - Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Program č. 1_2023 (Veřejná)
Příloha - Přehled nákladů hrazených z poskytnuté dotace (Veřejná)
Materiál projednán:s Ing. Eliškou Kratochvílovou, vedoucí ÚIA
Přizváni: