Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Záměr prodeje části pozemku p. č. 106 v k. ú. Svahová

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č.106 o výměře přibližně 1100 m2 v k. ú. Svahová za účelem rozšíření pozemku pro plánovanou výstavbu domu a zajištění přístupu.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 106 v k.ú. Svahová o výměře 8238 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek p.č. 106 v k.ú. Svahová užívá na základě pachtovní smlouvy paní░░░░ ░░ k zemědělským účelům. V územním plánu obce Boleboř je tento pozemek zařazen do plochy pro bydlení. Na pozemku p.č. 106 se nachází podzemní síť v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a nadzemní síť elektronických komunikací.  Na město Jirkov byla doručena žádost░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o odkoupení části pozemku p.č. 106 o výměře přibližně 1100 m2. O pozemek žádá  za účelem využití zázemí k plánované výstavbě rekreačního objektu na pozemku p.č.16 v k.ú. Svahová a připojení tohoto pozemku na komunikaci. K záměru prodeje se již při dřívějším projednání vyjádřil za Lesy města Jirkova p.o. Ing. Jaromír Fiala (příloha). Pan ░░░░ ░ žádal o odkoupení části tohoto pozemku v roce 2020 a usnesením zastupitelstva města č. 7/19/ZM/2021 ze dne 12.5.2021 nebyl záměr prodeje schválen.

Citace usnesení rady města č. 8/30/RM/2022 ze dne 5.12.2022: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č.106 o výměře přibližně 1100 m2 v k. ú. Svahová za účelem rozšíření pozemku pro plánovanou výstavbu domu a zajištění přístupu.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: