Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Záměr prodeje části pozemku p. č. 11/1 v k. ú. Zákoutí

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 11/1 o výměře přibližně 400 m2 v k. ú. Zákoutí za účelem přístupu k domu.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí o výměře 15974 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Radou města Jirkova usnesením č. 9/30/RM/2022 nebyl schválen záměr prodeje části tohoto pozemku o výměře přibližně 600 m2. Žádost podala paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ která je vlastníkem nemovitosti č.p. 40 v Zákoutí. Důvodem žádosti bylo zajištění přístupu k nemovitosti, rozšíření zázemí  a umístění septiku. Na užívání pozemku má žadatelka s městem Jirkov uzavřenu nájemní smlouvu. Dne 11.1.2023 bylo na město Jirkov doručeno doplnění původní žádosti s tím, že vypouští z původní žádosti záměr vybudování čističky odpadních vod a snižuje se výměra požadovaného pozemku na cca 400 m2. K záměru prodeje se vyjádřila starostka obce Blatno, pod kterou spadá i obec Zákoutí. Ve svém stanovisku uvádí, že pozemek se nachází v nezastavitelném území, není možné jej oplotit, cokoliv na něm postavit ( garáž, septik, zpevněné parkování,..) Jedná se o trvalý travní porost s ochranou ZPF a nachází se v ochranném pásmu zdroje pitné vody.

Citace usnesení RM č. 9/30/RM/2022 ze dne 5.12.2022: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 11/1 o výměře přibližně 600 m2 v k. ú. Zákoutí za účelem přístupu a rozšíření zázemí k domu.

Citace usnesení RM č. 16/2/RM/2023 ze dne 23.1.2023: I. Rada města ruší usnesení rady města č. 9/30/RM/2022 ze dne 5. 12. 2022. II. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 11/1 o výměře přibližně 400 m2 v k. ú. Zákoutí za účelem přístupu k domu.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: