Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Záměr prodeje části pozemku p.č. 4096/2 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4096/2 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 65 m2 za účelem přístupu na pozemek.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 4096/2 v k.ú. Jirkov o výměře 259 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Na město Jirkov byla doručena žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o odkoupení části tohoto pozemku o výměře přibližně 65 m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek p.č. 4095, který je v jeho vlastnictví. Požadovaná část pozemku tvoří zeleň podél komunikace v ulici Hornická. Na pozemku se nachází lampa veřejného osvětlení a sloup, který není ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu nedoporučujeme prodej části pozemku v požadované výměře. Pokud by se schválil záměr prodeje tak doporučujeme v omezeném rozsahu o výměře přibližně 35 m2. Přístup na pozemek lze také řešit formou věcného břemene služebnosti.

Citace usnesení rady města č. 15/2/RM/2023 ze dne 23.01.2023: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4096/2 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 65 m2 za účelem přístupu na pozemek.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: