Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Prodej pozemku p. č. 1008/3 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p. č.1008/3 v k. ú. Jirkov o výměře 66 m2 za účelem vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou společnosti INFINITUM TIME s.r.o. se sídlem Všehrdy 59, IČO: 08941912 za smluvní cenu 1.200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 1008/3 v k.ú. Jirkov o výměře 66 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na základě zaměření obvodu stavby ,,Kuželny" bylo zjištěno, že stavba zasahuje na tento pozemek a to v celé jeho výměře. Vlastníkem stavby je firma INFINITUM TIME s.r.o. zastoupená jednatelem Martinem Oharkem. Na tuto skutečnost byl vlastník nemovitosti upozorněn s výzvou k majetkoprávnímu vypořádání. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Cena byla znalcem stanovena na 79.200,- Kč, tj. 1.200,- Kč/m2. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období 13.01. - 30.01. 2023. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č. 18/3/RM/2023 ze dne 6.2.2023: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č.1008/3 v k. ú. Jirkov o výměře 66 m2 za účelem vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou společnosti INFINITUM TIME s.r.o. se sídlem Všehrdy 59, IČO: 08941912 za smluvní cenu 1.200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: