Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Záměr prodeje části pozemku p. č. 609/2 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 609/2 v k. ú. Jirkov o výměře přibližně 100 m2 za účelem zázemí k domu.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 609/2 v k.ú. Jirkov o výměře 276 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na město Jirkov byla doručena žádost░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v, která je spoluvlastníkem nemovitosti č.p. 992 na pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Jirkov, o odkoupení části tohoto pozemku navazující na nemovitost o výměře přibližně 100 m2 za účelem využití zázemí k domu. Požadovaná část pozemku je v současné době využívána panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na základě smlouvy o nájmu. K záměru prodeje pozemku se vyjádřili ostatní spoluvlastníci nemovitosti. Se záměrem prodeje pouze jednomu z vlastníků nemovitosti nesouhlasí jak z pohledu uzavření smlouvy o nájmu ale také v případě prodeje upřednostňují odprodej pozemku do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek.

Citace usnesení rady města č. 5/31/RM/2022 ze dne 19.12.2022: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 609/2 v k. ú. Jirkov o výměře přibližně 100 m2 za účelem zázemí k domu.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: