Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Prodej pozemku p.č. 2036/3 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 2036/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za smluvní cenu 780,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 2036/3 o výměře 86 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha. Na město Jirkov byla doručena žádost spoluvlastníků sousední nemovitosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o odkoupení tohoto pozemku. Na užívání pozemku má ░░░░ ░░ uzavřenu nájemní smlouvu. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období 10. 11. - 28. 11. 2022. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č. 17/3/RM/2023 ze dne 6.2.2023: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2036/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za smluvní cenu 780,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: