Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Záměr vybudování lokality 11 RD ul. Mostecká

Záměr vybudovat lokalitu 11 RD v ul. Mostecká, jejíž součástí bude komunikace, veřejné osvětlení a odvodnění komunikace (vsaky), kterou investor zamýšlí po dokončení výstavby předat městu Jirkov.


I. Zastupitelstvo města neschvaluje

převzít plánovanou infrastrukturu pro lokalitu 11 RD v ul. Mostecká, jejíž součástí bude komunikace, veřejné osvětlení a odvodnění komunikace (vsaky), kterou investor zamýšlí po dokončení výstavby předat městu Jirkov.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Barbora Javůrková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na odbor majetku města a útvaru investic (dále jen "OMMaÚI")  byla podaná žádost o vyjádření k záměru vybudování 11 RD v ul. Mostecká, a to především k její základní technické vybavenosti, která obsahuje mj. podklady pro vybudování komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění komunikace (vsaky). OMMaÚI posoudil návrh na vybudování komunikace a VO a nemá k němu zásadních připomínek. Problematické však zůstává řešení svodu dešťových vod z infrastruktury, které popisujeme níže.

 

Záměr, tak jak je naprojektován, popisuje budoucí odvodnění komunikace, kterou investor společně s veřejným prostranstvím plánuje předat do majetku města Jirkova. Odvodnění komunikace je v projektové dokumentaci navrženo tak, že dešťové vody z infrastruktury budou vsakovány v místě vzniku, tudíž do vsakovacích bloků. Za předpokladu záměru budoucího předání komunikace vč. jejího odvodnění (vsaky) do majetku města, OMMaÚI nesouhlasil s tímto způsobem odvodňování, a to především z důvodu lokace samostatné dešťové kanalizace v ul. Palackého a vyšších nákladů na údržbu vsakovacích bloků.

 

Na základě nesouhlasu OMMaÚI bylo svoláno jednání, kde byla za účasti OMMaÚI, Povodí Ohře, s. p. a investora řešena varianta svedení dešťových vod z infrastruktury do dešťové kanalizace v ul. Palackého, která byla vybudovaná městem Jirkov a je dále vyústěna do řeky Bíliny. Na jednání bylo předloženo stanovisko Povodí Ohře, s. p., které udává podmínku využití či vsakování dešťových vod v místě vzniku, tzn. do vsaků. Zástupci Povodí Ohře, s. p. tuto podmínku odůvodnili tím, že na místech, kde záměr umožňuje vsakovat tyto vody v místě jejich vzniku, nemohou vydat stanovisko s podmínkou umožňující svedení vod do dešťové kanalizace. Stanovisko Povodí Ohře, s. p. bylo vydáno dle Národního plánu povodí Labe. V průběhu jednání bylo taktéž zmíněno, že Povodí Ohře, s. p. není dotčeným orgánem a není zřejmé, jakou váhu by toto stanovisko mělo v případě, že by pro řízení o závazném koordinovaném stanovisku Magistrátu města Chomutova byla předložena projektová dokumentace s variantou svedení vod do dešťové kanalizace. Investor se s ohledem na tuto připomínku, kterou vznesl OMMaÚI, odkazuje na § 5 odstavec 3) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Ten stanovuje, cituji: " Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby."  Varianta se svedením dešťových vod, tak jak preferuje OMMaÚI, nebyla investorem Magistrátu města Chomutova předložena. V závěru jednání byl OMMaÚI Povodím Ohře s. p. obeznámen s tím, že současná situace ochrany životního prostředí vyžaduje takováto řešení. Tudíž lze s jistotou předpokládat, že stanovení podmínky vsakování dešťových vod v místě vzniku bude platit i pro žádosti na budoucí stavby.

 

S ohledem na jednání předložil investor projektovou dokumentaci, ve které je navržen vsakovací blok Garantia Rain Bloc, jehož provoz a údržba se řídí ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Interval na kontrolu šachet, uličních vpustí, vsakovacího prostoru, odvětrávání, usazovacího prostoru nebo filtru splavenin je stanoven s maximálně půlročním odstupem. Tato kontrola a případně čištění by mělo být dle doporučení prováděno i po každém velkém dešti. Podle zkušeností je ovšem možné v případě nepatrného či zanedbatelného znečištění prodloužit interval kontroly na jeden až dva roky. Výsledky každé revize je nutné zaprotokolovat. Čištění vsakovacích a retenčních prvků vč. filtrační šachty se provádí ručně, případně vysokotlakových čištěním. Podrobně viz technická zpráva odstavec D.4. V této lokalitě je navrženo 6 těchto vsakovacích bloků.

 

Na základě výše uvedeného v současné době předkládáme Zastupitelstvu města Jirkova k projednání pouze záměr vybudovat a předat infrastrukturu pro 11 RD, která ve své technické vybavenosti zamýšlí svod dešťových vod do vsakovacích bloků. Nedílnou součástí této zprávy je vyjádření investora, stanovisko Povodí Ohře, s. p., koordinované stanovisko závazné stanovisko MmCH, technická zpráva záměru 11 RD, návod na montáž a údržbu vsakovacích bloků a situační výkres.

 

Usnesení  rady města č. 13/3/RM/2023 ze dne 06.02.2023: "Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města převzít plánovanou infrastrukturu pro lokalitu 11 RD v ul. Mostecká, jejíž součástí bude komunikace, veřejné osvětlení a odvodnění komunikace (vsaky), kterou investor zamýšlí po dokončení výstavby předat městu Jirkov."

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: