Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/6/ZM/2019 - bod IV. ze dne 24.4.2019 a č. 10/7/ZM/2019 ze dne 22.5.2019

I. Zastupitelstvo města ruší

usnesení č. 7/6/ZM/2019 - bod IV. ze dne 24. 4. 2019.

II. Zastupitelstvo města ruší

usnesení 10/7/ZM/2019 ze dne 22.5.2019.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města usnesením č. 7/6/ZM/2019 - bod IV. ze dne 24.4.2019 schválilo prodej části pozemku p.č. 3893/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání přístupu a příjezdu k domu čp. 1100 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Dále zastupitelstvo města usnesením č. 10/7/ZM/2019 ze dne 22.5.2019 schválilo ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ prodej části pozemku p.č. 3893/1 o výměře cca 25 m2 a pozemku p.č. 3892 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání přístupu a příjezdu k domu čp.1100. 

Kupující si na základě těchto usnesení nechali vyhotovit geometrický plán na oddělení prodávaných částí pozemků. Následně byla vyhotovena kupní smlouva a kupující byli vyzváni k jejímu podpisu. Smlouvu oba kupující podepsali. Avšak poměrnou část kupní ceny uhradil pouze ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ odmítl uhradit poměrnou část kupní cena s tím, že usnesení zastupitelstva města neřeší prodej pozemků tak, jak bylo uvedeno v jejich žádosti. Odbor MMaÚI panu ░░░░ ░░ předložil jejich žádost a bylo konstatováno, že vše proběhlo v jejím souladu. Přesto však pan ░░░░ kupní cenu neuhradil. 

Vzniklá situace byla konzultována s JUDr. Beerovou. Městu Jirkov bylo doporučeno odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V, odst. 2 neboť i tím, že nebyla kupní cena uhrazena zcela, nebyla vlastně uhrazena, což je důvod pro odstoupení od smlouvy jako takové pro oba kupující. Odstoupení od smlouvy bylo vypracováno kanceláří JUDr. Beerové. Následně byla vrácena panu ░░░░ ░░ poměrná část kupní ceny, kterou uhradil.

Protože výše uvedená usnesení zastupitelstva města nebudou naplněna, je nutné tato usnesení zrušit.

 

Citace usnesení rady města č. 27/2/RM/2023 ze dne 23.1.2023:

I. Rada města ruší usnesení č. 15/11/RM/2019 - bod IV. ze dne 25. 3. 2019.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 7/6/ZM/2019 - bod IV. ze dne 24. 4. 2019.

III. Rada města ruší usnesení č. 12/16/RM/2019 ze dne 6. 5. 2019.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení 10/7/ZM/2019 ze dne 22.5.2019.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: