Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a činnost Galerie Jirkov v roce 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - Mlýnský spolek, z.s., IČ:26533405 ve výši 140 000 Kč.


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Eliška Broumská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návrhu rozpočtu města Jirkova je pro letošní rok vyčleněná částka ve výši 140 000 Kč na činnost a provoz Galerie Jirkov, kdy příjemcem dotace je Mlýnský spolek, z.s., IČ: 26533405, zastoupen JUDr. Hanou Zvalovou. Výše dotace je stejná jako v roce 2022.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

a) Úhrada energií spojených s provozem Galerie Jirkov.

b) Spotřební materiál související s úsporami energií (např. LED žárovky), potřeby nezbytné pro pořádání výstav a vernisáží (např. papírenské zboží, spojovací materiál, dekorace apod.), náklady na propagaci Galerie Jirkov, technické zabezpečení objektu (např. kamery, hlásiče apod.), náklady na údržbu překračující běžnou údržbu a úklid (např. malířské barvy a potřeby pro vymalování interiérů, nátěrový materiál aj.).

c) V případě pořízení drobného majetku do výše 40 000 Kč za účelem provozu a činnosti Galerie Jirkov, bude tento majetek nedílnou součástí vybavení Galerie Jirkov. Veškeré úkony s tím související a přesahující částku 5 000 Kč musí být dopředu projednány s kulturním a propagačním referentem na odboru kanceláře úřadu.

Uznatelné výdaje musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za neuznatelné výdaje (náklady) se považují výdaje (náklady) na:

dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, úhrady mezd, platů. Dále nesmí být dotace použita na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu.

 

Přílohou této zprávy je návrh smlouvy a žádost o poskytnutí dotace.

 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: