Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Petice obyvatel ul. Křižíkova + proti petice obyvatel ul. M. Majerové - zjednosměrnění provozu v ul. Křižíkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu dopravy v lokalitě ul. Křižíkova dle návrhu Policie ČR DI Chomutov, Magistrátu města Chomutova a odboru MMaÚI města Jirkova

 

 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Pfafflová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor MMaÚI předložil do jednání rady a zastupitelstva města v prosinci loňského roku zprávu informující o petici obyvatel ul. Křižíkova v Jirkově (jedná se o úsek od křižovatky s ul. P. Diviše po křižovatku s ul. I. Olbrachta), kde její obyvatelé vyslovují nesouhlas se zachováním obousměrného provozu v této části ulice, a to v případě zprovoznění propojky z ul. U Dubu do ul. Křižíkova (po výstavbě nového parkoviště u 1. ZŠ). Zastupitelstvo uložilo radě města, která následně uložila úkol odboru MMaÚI, dále jednat s občany této lokality. Navíc obdržel odbor MMaÚI protipetici obyvatel z ul. M. Majerové (petice viz příloha č. 1), kde obyvatelé vyslovili obavu z toho, že při zjednosměrnění provozu v ul. Křižíkova budou řidiči projíždět více jejich ulicí a zvýší se tak zde frekvence dopravy. Z tohoto důvodu bylo svoláno jednání, kterého se účastnili zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR, Magistrátu města Chomutova, vedení města Jirkova, odbor MMaÚI a projektant, který zpracoval situaci změny organizace dopravy na Osadě, jejíž součástí je i ul. Křižíkova. Jelikož je komunikace v ul. Křižíkova (v úseku podél rodinných domů) široká pouze 4,4 m, doporučil zástupce Magistrátu města Chomutova řešit tento úsek ulice jako jednosměrný. Aby bylo spravedlivě ulehčeno i provozu v ul. M. Majerové, protože tudy by zákonitě po zjednosměrnění ul. Křižíkova projížděli její obyvatelé v opačném směru, bylo dohodnuto, že i zde bude zřízen jednosměrný provoz, a to jen v nejnutnějším rozsahu, aby se zbytečně neomezovala doprava dále. Na základě tohoto ujednání zpracoval odbor MMaÚI situaci, ve které je návrh zakreslen (situace viz příloha č. 2). Následně bylo svoláno jednání se zástupci obyvatel ul. Křižíkova a M. Majerové, abychom celou situaci projednali s autory obou petic a sdělili jim stanovisko dotčených orgánů státní správy. Toto jednání proběhlo až v pátek 3. 2. 2023 odpoledne. Na jednání občané navrhli, aby se bývalý školní pozemek vůbec nezprůjezdnil, tj. aby zůstala situace stejná, jako byla do teď. To město rezolutně zamítlo, neboť stavební úpravy v rámci vybudování nového parkoviště u 1. ZŠ s propojením počítají a zároveň je nutno (i dle požadavku PČR DI Chomutov) odlehčit frekventované dopravě kolem 1. ZŠ (hlavně v úseku křižovatky ul. U Dubu a Budovatelů) a díky parkujícím vozidlům i špatně průjezdné ulici P. Diviše. Dalším návrhem občanů tedy bylo umožnit obousměrný provoz od ul. U Dubu, kolem garáží až po vjezd k autoservisu (návrh obyvatel viz příloha č. 3). Výjezd z ul. I. Olbrachta do ul. Křižíkova je prý úzký a je zde špatný rozhled do křižovatky. Při výjezdu jsou po obou stranách chodníky, které všude jinde zajišťují dostatečný rozhled do křižovatky. Takové situace jsou i jinde na Osadě. Vždyť obousměrný provoz zde funguje celá léta a odbor MMaÚI nikdy žádné připomínky z řad obyvatel v této věci neobdržel. Přesto by bylo možno tuto situaci ulehčit změnou přednosti v jízdě, tj. v ul. Křižíkova by před křižovatkou s ul. I. Olbrachta byla umístěna dopravní značka P 6 "Stůj, dej přednost v jízdě!" Tento návrh byl odborem MMaÚI dodatečně projednán s Dopravním inspektorátem PČR, dle kterého je v případě řádného označení dopravním značením i toto řešení možné, ale není tak vhodné a rozhodně dané lokalitě nepřinese žádný prospěch a dopravní situaci nezlepší. 

Ulice Křižíkova by tedy byla dle návrhu obyvatel ul. M. Majerové a Křižíkova jednosměrná ve směru ke škole a ostatní obyvatelé z celé této lokality by mohli kolem školy do ul. U Dubu pouze vyjíždět. V opačném směru by opět všichni museli projíždět kolem školy ulicí Budovatelů. Důležitý aspekt celé snahy o organizaci dopravy v této lokalitě, tj. odlehčení dopravy kolem 1. ZŠ, by byl splněn pouze z poloviny. Je nutno si uvědomit, že požadavky obyvatel dvou ulic by omezovaly dopravu i pro obyvatele ul. I. Olbrachta. Jelikož obyvatelé ul. I. Olbrachta o projednávané změně organizace vědí, zaslali na město své stanovisko k celé úpravě (viz příloha č. 4) a město ve snaze zprůjezdnit propojku ul. U Dubu a Křižíkova podporují. Je nutno si uvědomit, že město musí hájit obecně správné zájmy všech.

 

Znění usnesení rady města č. 23/3/RM/2023 ze dne 6. 2. 2023: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu dopravy v lokalitě ul. Křižíkova dle návrhu Policie ČR DI Chomutov, Magistrátu města Chomutova a odboru MMaÚI města Jirkova.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: