Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Zřízení Osadního výboru Červený Hrádek

I. Zastupitelstvo města zřizuje

v části města Jirkova s názvem Červený Hrádek osadní výbor v počtu 3 členů ve složení:

II. Zastupitelstvo města volí

za předsedu Osadního výboru Červený Hrádek Evu Veselou, nar. ░░░░ ░ , bytem Červený Hrádek ░░ , Jirkov.


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Ilona Doksanská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Dne 1. prosince 2022 byla Městskému úřadu Jirkov doručena žádost o zřízení Osadního výboru Červený Hrádek. Zřízení osadního výboru je plně v kompetenci zastupitelstva města dle § 120 a § 121 zákona o obcích, v platném znění:

 

§ 120
    (1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
     (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
     (3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
 
§ 121
    (1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
     (2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:V Radě města Jirkova dne 6. 2. 2023 - RM doporučuje ZM zřídit osadní výbor.
Přizváni: