Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Plánovací smlouva na vybudování příjezdové komunikace k novým garážím v ul. Osvobození

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh plánovací smlouvy na vybudování příjezdové komunikace k novým garážím v ul. Osvobození mezi městem Jirkov a vlastníkem pozemků p. č. 2262/56 a 2262/57 v k. ú. Jirkov.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Pfafflová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města Jirkova schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2022 usnesením č. 12/3/ZM/2022 záměr vybudovat asfaltovou komunikaci na pozemcích p. č. 2109/1, 2109/6, 2111/1, 2262/1 a 2262/46 v k. ú. Jirkov, a to plně na náklady investora s tím, že zpevněná komunikace bude využívána jako příjezd k nové lokalitě garáží v ul. Osvobození, jejímž investorem bude vlastník pozemků p. č. 2262/56 a 2262/57 v k. ú. Jirkov (dnes je to ░░░░ ░░░░ ░░░ , která v současné době tyto pozemky prodává právnické osobě Stavební společnost Michal Imr s.r.o. - ta provede vlastní výstavbu garáží i komunikace). Vlastní schválení záměru již počítalo s tím, že konkrétní podmínky výstavby komunikace budou řešeny plánovací smlouvou, která bude předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Jirkova. Z tohoto důvodu byl vypracován návrh plánovací smlouvy, který Vám předkládáme k projednání. Plánovací smlouva je prozatím sepsána mezi městem Jirkov a ░░░░ ░░░░ ░░░ , avšak již dnes máme informaci, že do doby projednání plánovací smlouvy v ZM dne 15. 2. 2023 by měl být novým vlastníkem výše uvedených pozemků, resp. stavebníkem nové lokality garáží, a tedy i novou smluvní stranou plánovací smlouvy právnická osoba Stavební společnost Michal Imr s.r.o.  

Plánovací smlouvu jsme předložili k připomínkování JUDr. Beerové - její připomínky byly zapracovány do návrhu smlouvy.

Návrh plánovací smlouvy viz příloha.

 

Znění usnesení rady města č. 20/3/RM/2023 ze dne 6. 2. 2023:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh plánovací smlouvy na vybudování příjezdové komunikace k novým garážím v ul. Osvobození mezi městem Jirkov a vlastníkem pozemků p. č. 2262/56 a 2262/57 v k. ú. Jirkov.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: