Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Prodej částí pozemku p. č. 2262/46 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží na pozemku p.č. 2262/22 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░ Jirkov za smluvní kupní cenu 1000 Kč/m2 + 1240 Kč (poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku). Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Na MěÚ Jirkov - odbor majetku města a útvar investic se obrátil pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o pomoc při majetkoprávním vypořádání pozemku p.č. 2262/31 v k.ú. Jirkov. Jedná se o zastavěný pozemek, na kterém je umístěna garáž. Pozemek i garáž je ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ s tím, že jsou omezeni právními předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí. Důvodem je skutečnost, že v minulosti došlo u pozemku p.č. 2262/31 v k.ú. Jirkov k přisloučení části cizího pozemku. Jedná se o část pozemku p.č. 2262/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2, který je ve vlastnictví města Jirkova. V průběhu doby se pozemek p.č. 2262/1 v k.ú. Jirkov rozdělil geometrickým plánem a v současné době se jedná o pozemek p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov. 

Odbor majetku města a útvar investic  nejprve prověřil všechny garáže v lokalitě ul. Osvobození. Zjistili jsme, že je zde celkem 5 garáží, jejichž vlastníci by v případě jakéhokoliv převodu garáže (prodej, darování apod.) také řešili majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží. 

Vlastníky jednotlivých garáží jsou:

  • garáž na pozemku p.č. 2262/22 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
  • garáž na pozemku p.č. 2262/23 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
  • garáž na pozemku p.č. 2262/24 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
  • garáž na pozemku p.č. 2262/31 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
  • garáž na pozemku p.č. 2262/32 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Rada města usnesením č. 19/9/RM/2023 ze dne 17.4.2023 schválila záměr města Jirkova prodat části pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání garáží na pozemcích p.č. 2262/22, 2262/23, 2262/24, 2262/31, 2262/32 v k.ú. Jirkov. Současně rada města uložila odboru MMaÚI úkol jednat s majiteli dotčených garáží. Záměr města byl zveřejněn od 25.4.2023 do 11.5.2023. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Odbor majetku města a útvar investic obeslal všechny vlastníky dotčených garáží, aby je seznámil se vzniklou situací a možným řešením. Způsob řešení byl konzultován s právním oddělením Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - katastrální pracoviště Chomutov. Jediným možným řešením je to, že vlastníci garáží odkoupí  od města Jirkova část pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov o takové výměře, jakou mají dle katastru nemovitostí přisloučenou z cizí parcely.

Odbor majetku města útvar investic objednal vyhotovení znaleckého posudku na pozemek p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov. Náklady na vyhotovení ZP ve výši 6200 Kč budou rozpočítány při prodeji jednotlivých částí pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov. Znaleckým posudkem byla cena pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov stanovena na 332000 Kč, tzn. 1000 Kč/m2.

Na základě výzvy odboru majetku města a útvaru investic si žádost o prodej části pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží na pozemku p.č. 2262/22 v k.ú. Jirkov podali ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

V současné době byl do katastru nemovitostí zapsán geometrický plán č.zak. 3600-39/2023, který řešil geodetické zaměření nově vybudované komunikace. Tímto geometrickým plánem byl původní pozemek p.č. 2262/46 rozdělen na nově vzniklé pozemky p.č. 2262/46, 2262/62 a 2262/63 v k.ú. Jirkov. Majetkoprávní vypořádání pro manžele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bude řešeno z nově vzniklého pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov.

 

Citace usnesení rady města č. 16/18/RM/2023 ze dne 7.8.2023:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2262/46 v k.ú. Jirkov o výměře 1 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží na pozemku p.č. 2262/22 manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░ Jirkov za smluvní kupní cenu 1000 Kč/m2 + 1240 Kč (poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku). Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: