Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Záměr prodeje pozemku p. č. 205/30 v k. ú. Zákoutí

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat pozemek p. č. 205/30 v k. ú. Zákoutí o výměře 929 m2 za účelem zázemí k rekreačnímu objektu.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 205/30 v k. ú. Zákoutí o výměře přibližně 350 m2 za účelem zázemí k rekreačnímu objektu.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 205/30 o výměře 929 m2 vedeného v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost v k.ú. Zákoutí. Pozemek se nachází mezi objekty určené k rekreaci. V územním plánu obce Blatno je tento pozemek začleněn do plochy smíšené obytné. Na odbor majetku města byla doručena žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o odkoupení pozemku p.č. 205/30 o výměře 929 m2, popřípadě části tohoto pozemku o výměře přibližně 350 m2 v k.ú. Zákoutí. ░░░░ ░░░░ ░ je vlastníkem pozemku p.č. 205/9 a spoluvlastníkem pozemku p.č. 205/2 včetně stavby na tomto pozemku v k.ú. Zákoutí. Zastupitelstvo města Jirkova v roce 2020 projednávalo žádost tří vlastníků sousedních nemovitostí o odkoupení tohoto pozemku. Usnesením č. 5/17/ZM/2020 ze dne 16.12.2020 nebyl záměr prodeje schválen. ░░░░ ░░░░ ░ byla jedním ze žadatelů.

Citace usnesení rady města č. 10/17/RM/2023 ze dne 17.7.2023: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat pozemek p. č. 205/30 v k. ú. Zákoutí o výměře 929 m2 za účelem zázemí k rekreačnímu objektu. II. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 205/30 v k. ú. Zákoutí o výměře přibližně 350 m2 za účelem zázemí k rekreačnímu objektu.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: