Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Záměr směny pozemků

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova směnit pozemky v k.ú. Boleboř, Červený Hrádek u Jirkova, Jindřišská, Jirkov, Svahová, Mezihoří u Chomutova, Zákoutí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Lesy České republiky. s.p. - příloha č. 1 za pozemky v k.ú. Boleboř, Jindřišská, Jirkov ve vlastnictví města Jirkov - příloha č. 2.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov společně s LČR s.p. již více jak 10 let vždy s určitým časovým odstupem řeší směnu lesních pozemků. Původním záměrem bylo sjednocení pozemků ve vlastnictví města, získání do vlastnictví pozemky bezprostředně navazující na stavby města, pozemky v zámeckém parku, apod. Lesům byly navrženy pozemky ve vlastnictví města, které převážně navazují na pozemky LČR s.p. Již od začátku bylo patrno, že LČR, s.p. mají zájem pouze o pozemky v oboře. V následujícím období proběhlo několik jednání se zástupci LČR, s.p., kde byla představena vize budoucího fungování režimu návštěvnosti v oboře. Již tehdy město Jirkov požadovalo zpřístupnění obory ve větší míře nežli doposud s ohledem na umístění v blízkosti obce Červený Hrádek. V roce 2022 LČR s.p. žádalo Magistrát města Chomutova o vydání rozhodnutí ke zkrácení návštěvních hodin obory. Na základě odvolání města Jirkova ke krajskému úřadu byla návštěvní doba ponechána v původním rozsahu. Při posledním jednání mezi LČR s.p. a vedením města uskutečněném v roce 2023 bylo opět ze strany města iniciována možnost zpřístupnění obory zejména v lokalitě u Červeného Hrádku. Na město Jirkov byla doručena nabídka pozemků ve správě LČR s.p. a zároveň požadavek na pozemky města pro případnou směnu. Opakovaně se jedná o pozemky města Jirkova přičleněné do obory. Honitba Obora Červený Hrádek byla v roce 2007 uznána Lesům ČR s.p. Celková rozloha honitby činí 280.9503 ha. Město Jirkov má dle rozhodnutí o uznání honitby přičleněny pozemky o výměře 51.1012 ha tj. přibližně 18 % z celkové rozlohy.  Celkový stav popsal ve svém vyjádření ředitel LMJ p.o. V učiněné nabídce nebyla nijak řešena úprava návštěvnosti v oboře a ani posunutí oplocení.

Citace usnesení rady města č. 10/18/RM/2023 ze dne 7.8.2023: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova směnit pozemky v k.ú. Boleboř, Červený Hrádek u Jirkova, Jindřišská, Jirkov, Svahová, Mezihoří u Chomutova, Zákoutí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Lesy České republiky. s.p. - příloha č.1 za pozemky v k.ú. Boleboř, Jindřišská, Jirkov ve vlastnictví města Jirkov - příloha č. 2.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: