Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Prodej podílu na pozemcích p.č. 4816, 4817, 4818, 4819 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej podílu 783/43175 na pozemcích p.č. 4816, 4817, 4818, 4819 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy čp. 1655, 1656 a 1657 v ul. Krušnohorská, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░ a paní ░░░░ ░░░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Jirkov (každému 1/2) za kupní cenu ve výši 14 435,00 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Usnesením Rady města Jirkova č. 9/2/RM/2022 ze dne 24.1.2022 byl schválen záměr prodeje pozemků pod bytovými domy čp. 1631 v ul. SNP, čp. 1655, 1656, 1657 v ul. Krušnohorská, čp. 1676, 1677 v ul. Karla Marxe, čp. 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 v ul. Generála Svobody v Jirkově. Záměr byl zveřejněn od 27.1.2022 do 14.2.2022. Ve lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky ani připomínky. 

Odbor MMaÚI objednal vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena pozemků na 1 100 Kč/m2. Smluvní cena bude stanovena na základě velikosti podílu na pozemcích. K této ceně bude ještě připočtena poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku.

Na základě výzvy odboru majetku města a útvaru investic si žádost o odkoupení podílu na pozemcích p.č. 4816, 4817, 4818 a 4819 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy 1655, 1656 a 1657 v ul. Krušnohorská, Jirkov podali ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Dle výpisu z katastru nemovitostí vlastní každý 1/2 bytu č.░░ v domě čp. 1656. Proto i podíl na pozemcích budou kupovat každý jednou polovinou. V době podání žádosti byl pan ░░░░ ░░░ v insolvenci. Šetřením v insolvenčním rejstříku však obor MMaÚI zjistil, že insolvenční řízení bylo již ukončeno. Proto byl manželům ░░░░ ░░ zaslán dotaz, zda trvají na odkoupení podílu na pozemcích nebo zda budou žádat pouze o pronájem. Manželé ░░░░ ░ trvají na odkoupení podílu na pozemcích. 

V případě manželů ░░░░ ░░ je smluvní cena vypočítána na 14 435 Kč (14 284 Kč jako podíl na pozemcích + 151 Kč jako poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku). Kupující uhradí náklady spojené s prodejem.

 

Citace usnesení rady města č. 15/19/RM/2023 ze dne 28.8.2023:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílu 783/43175 na pozemcích p.č. 4816, 4817, 4818, 4819 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy čp. 1655, 1656 a 1657 v ul. Krušnohorská, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░ a paní ░░░░ ░░░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Jirkov (každému 1/2) za kupní cenu ve výši 14 435,00 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: