Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 20. 9. 2023 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě  814 443,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO: 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Vojtěch Gobbi DiS.
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Lesy města Jirkova, příspěvková organizace žádá o převedení majetku pořízeného v roce 2023 do svého vlastnictví. Jedná se o majetek dle žádosti ze dne 11.7.2023, která je přílohou této zprávy.

Žádost o převedení do majetku je předkládána dle § 27, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele.

 

Citace usnesení Rady města č. 22/18/RM/2023 ze dne 7.8.2023:

"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 20. 9. 2023 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 814 443,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: