Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Žádost o poskytnutí dotace na činnost

Žádost o poskytnutí dotace na činnost Junáka - českého skauta, středisko Hraničář Jirkov, z.s.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace z Programu č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt:

- dotace na činnost - Junák český skaut středisko Hraničář Jirkov, z.s., IČ 47792124, ve výši 80 000 Kč.

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

 

 

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

Předkládáme zastupitelstvu města návrh na poskytnutí dotace z Programu č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt. Jedná se o žádost, kde požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč, a schválení dotace je tedy plně v kompetenci zastupitelstva města.


Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z.s. je spolek, jehož základem veškeré činnosti je činnost v oddílech. Mimoto pořádá řadu akcí pro členy i pro veřejnost. Jedním z cílů skautingu je propojovat mladé lidi. Pravidelně pořádají setkávací akce prakticky na všech úrovních organizace. Místní, okresní, krajské, celostátní, mezinárodní i světové. Členové střediska se scházejí 5x týdně v prostorách klubovny. Rozděleni jsou podle věkových kategorií a pohlaví až do 15 let věku. Od 15 let se slučují do tzv. koedukovaných oddílů. Vedoucí každého oddílu musí podle nařízení Junáka splnit zkoušky, které ho opravňují vykonávat činnost s dětmi.

 

Usnesení rady města konané dne 7. 8. 2023 (usnesení č. 4/18/RM/2023):
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na činnost :

Junáka - českého skauta, střediska Hraničář Jirkov, z.s., IČO 47792124, ve výši 80 000 Kč.

 

Pro úplnost uvádíme, že v Programu č. 1/2023 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt je v současné době (po schválení dotace v navrhované výši) částka 193 500 Kč, z toho 83 500 Kč na sociální práci.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:V radě města dne 7. 8. 2023
Přizváni: