Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Žádost o dotaci na projekty EPS Mládežnická 1753, Jirkov a EPS U Dubu 1562, Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

realizaci akcí s názvem EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov a EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov v rámci 14. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016-2024 a předfinancování těchto akcí z vlastních zdrojů. Město se také zavazuje k dofinancování vlastního podílu projektu.

 

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ivana Kařízková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu č. 14 v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016-2024, kterou lze využít na realizaci elektrické požární signalizace v objektech MěÚSS Jirkov. 

 

Jednou z povinných příloh je usnesení zastupitelstva města, kterým bude schváleno financování akce z vlastních zdrojů (podíl města a předfinancování dotace).

 

V současné době je uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce "Výměna dveří v objektu MěÚSS Jirkov ul. Mládežnická č. p. 1753 – ETAPA 2". Součástí této zakázky je instalování nové EPS (elektrická požární signalizace), která bude splňovat požadavky vyplývající ze současně platných norem požární bezpečnosti pro projektování provozů, ve kterých se poskytuje sociální péče. Instalace  EPS je vyčíslena jako samostatný stavební objekt na částku 3 397 088,91 Kč vč. DPH.

 

Instalace EPS v objektu MěÚSS U Dubu 1562, Jirkov se právě projektuje. Projektová dokumentace je před dokončením, nelze tedy v současné době sdělit výši nákladů. Při zasedání zastupitelstva bude tato informace upřesněna.  

 

Dotace je v případě obcí ve výši 60 %, přičemž maximální výše dotace je 2,5 mil Kč.

Realizovat je možné do 30.11.2024.

 

Jedna akce se již realizuje a druhá je zahrnuta do rozpočtu na rok 2024.

 
Znění usnesení RM č. 27/19/RM/2023 ze dne 28. 8. 2023

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit realizaci akcí s názvem EPS U Dubu č. p. 1562, Jirkov a EPS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov v rámci 14. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016-2024 a předfinancování těchto akcí z vlastních zdrojů.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: