Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí poplatku z prodlení ve výši 90 % (částka 70.168,33 Kč) ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , na základě důvodové zprávy.


Předkladatel:Marcela Vohnoutová
Zpracovatel:Kateřina Janošová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

░░░░ ░░░░ ░ , narozena ░░░░ ░░ , požádala o prominutí poplatků z prodlení vzniklých nezaplacením nedoplatku z vyúčtování služeb za užívání bytu č. v ul. Nerudova 1040. Dluh činil 5.053 Kč a jelikož dlužnice částku ani po vydání soudního rozhodnutí  neuhradila, byl v březnu 2015 podán exekuční návrh na vymáhání tohoto dluhu včetně poplatku z prodlení ve výši 77.964,81 Kč (tato výše je vypočtena ke dni 7.8.2023) a  včetně nákladů řízení ve výši 1.484 Kč. Teprve v květnu letošního roku se podařilo exekutorovi zaslat první vymoženou částku dluhu ve výši 3.635 Kč. Dle sdělení exekutora došlo k dohodě na splátkách ve výši 1.500 Kč měsíčně, které ░░░░ ░░ pravidelně hradí. 

Aktuální stav exekuce ke dni 7. 8. 2023 činí 1.418 Kč (zbývající částka jistiny), 77.964,81 Kč (poplatek z prodlení) a 1.484 Kč (náklady řízení). Jelikož se jedná o dlouhotrvající exekuční řízení a částka  samotného dluhu (jistiny) nebyla vysoká a zčásti je již uhrazena, navrhujeme prominout poplatky z prodlení ve výši 90%, což představuje částku 70.168,30 Kč. Zbývajících 10% poplatku z prodlení (7.796,51 Kč) včetně zbývajícího dluhu a nákladů řízení zůstane k vymáhání v exekuční řízení. 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM dne 28. 8. 2023 - RM doporučuje schválit prominutí poplatku
Přizváni: