Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení nových investičních akcí "Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov" a "Osvětlení velké tělocvičny 4. ZŠ Krušnohorská Jirkov" do rozpočtu města na rok 2023.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Cermanová Martina
Vyjádření:

OSVaŠ

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města předkládáme návrh na zařazení investičních akcí "Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov" a "Osvětlení velké tělocvičny 4. ZŠ Krušnohorská Jirkov" do rozpočtu města pro rok 2023.

Město Jirkov má v letošním roce záměr vyhlásit výběrové řízení na realizaci stavby Multifunkčního objektu pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov a z toho důvodu je potřeba tuto akci zařadit do rozpočtu města. Předpokládané celkové náklady na výstavbu sportovní haly činí 153 mil. Kč. Předpokládáme, že realizace sportovní haly by byla rozložena do dvou let, resp. v souladu s podmínkami případné dotace. Zahájení výstavby sportovní haly se předpokládá v průběhu roku 2024 a tak v letošním roce nejsou potřeba finanční prostředky na realizaci díla.

Dalším návrhem na zařazení do rozpočtu města na rok 2023 je investiční akce Osvětlení velké tělocvičny 4. ZŠ Krušnohorská Jirkov. Záměrem je dodávka a montáž nového úsporného osvětlení ve velké tělocvičně 4. ZŠ Krušnohorská v LED provedení. Předpokládané náklady činí 300 tis. Kč. Realizaci předpokládáme v podzimních měsících 2023. Návrh na navýšení rozpočtu o 300 tis. Kč na tuto akci jde samostatnou zprávou FO.

 

Sportovní hala
Město Jirkov se svými 19.305 obyvateli (ČSÚ, k 31. 12. 2022) je městem, které v rámci ORP Chomutov, resp. okresu Chomutov nemá vlastní plnohodnotnou víceúčelovou halu s veškerým zázemím jak pro samotné sportovce, pro diváky, která dále může sloužit jak místním základním a mateřským školám, sportovním organizacím, široké veřejnosti, tak i k pořádání nejrůznějších kulturních nebo např. firemním akcím.
V rámci ORP Chomutov a okresu Chomutov mají své sportovní haly se zázemím pro diváky města Chomutov, Kadaň, a dále obce Strupčice, Málkov, Spořice.


Možné využití sportovní haly
V dopoledních hodinách budou prostory sportovní haly využívány žáky samotné Základní školy Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov, která se nachází v blízkosti. Spolupráce bude nabídnuta i ostatním místním základním školám (cca 2.000 žáků) včetně možného využívání dětmi z jirkovských mateřských školek (cca 600 dětí) - v rámci dopoledních všestranných cvičení. Dále bude možné v tento čas sportovní halu využívat např. místními seniory z nedalekého Klubu aktivních seniorů ke cvičení pro seniory, ale tak i pro všechny jirkovské seniory. V odpoledním čase bude sportovní hala nabídnuta k pronájmu jirkovským sportovním organizacím, jejichž sportovní aktivity se dají provozovat pouze uvnitř (nejedná se o venkovní sporty). Bude tedy vyřešena otázka, kdy „domovské“ sportovní organizace budou mít možnost využívat tuto sportovní halu ke svým tréninkům a mistrovským utkáním. Dojde k odpadnutí situací, kdy místní kluby si pronajímají sportoviště v blízkém okolí. Parametry městské sportovní haly budou vyhovovat k pořádání sportovních turnajů. Cílem a smyslem je také nabídnout prostory sportovní haly ke sportovním aktivitám i široké veřejnosti.

 

Vývoj počtu narozených dětí (2013 – 2022)
Rok narození    Počet narozených dětí
2013                             185
2014                             166
2015                             212
2016                             192
2017                             192
2018                             195
2019                             200
2020                             181
2021                             174
2022                             176

 

Možné financování výstavby městské sportovní haly
V současné době se pracuje na konečném znění Investiční výzvy Národní sportovní agentury – program č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2024 a čekáme na její vyhlášení, které bude v nejbližším období. Na semináři k uvedenému programu, který pořádala Národní sportovní agentura, bylo sděleno, že ve věci případné úspěšnosti podané žádosti o dotaci je prý výhodou mít už vysoutěženého zhotovitele (body navíc v hodnocení žádosti o dotaci).

 

Citace usnesení rady města č. 25/20/RM/2023 ze dne 11.9.2023:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení nových investičních akcí "Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov" a "Osvětlení velké tělocvičny 4. ZŠ Krušnohorská Jirkov" do rozpočtu města na rok 2023.

Materiál obsahuje:Příloha - Varianta 1 (Veřejná)
Příloha - Varianta 2 (Veřejná)
Příloha - Varianta 1 po úpravě (Veřejná)
Příloha - Situace finální (Veřejná)
Příloha - Pohledy (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: