Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Volba přísedícího pro Okresní soud Chomutov

I. Zastupitelstvo města volí

dle § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) za přísedícího Okresního soudu v Chomutově občana města Jirkova:


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Ivana Němečková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě zveřejnění oznámení o možnosti přihlásit se o funkci přísedícího pro Okresní soud v Chomutově se odboru kancelář úřadu přihlásil Petr Taročko, který má zájem o tuto funkci. 2.8.2023 byla odeslána žádost předsedovi okresního soudu k vyjádření se k uvedené osobě. Předseda soudu dne 3.8.2023 sdělil, že nemá námitek proti zvolení Petra Taročka do funkce přísedícího. V příloze přikládám žádost zaslanou předsedovi senátu s uvedením základních informací o uchazeči a vyjádření předsedy soudu. 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: