Město Jirkov
Návrh usnesení
7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2023

Záměr prodeje části pozemku p.č. 3545/7 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 3545/7 v k. ú. Jirkov o výměře přibližně 500 m2 za účelem vybudování dětského hřiště z důvodu využití pozemku k jinému účelu


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 3545/7 v k.ú. Jirkov vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Na odbor majetku města byla doručena žádost o odkoupení části tohoto pozemku o výměře přibližně 500 m2 . Žádost podal ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Jirkov a záměrem je vybudovat dětské hřiště na odkoupeném pozemku. Na pozemku se nachází veřejná zeleň. Dětská hřiště by měla být ve vlastnictví obce a to zejména z důvodu bezpečnosti provozu, který musí odpovídat normám pro provoz veřejných dětských hřišť. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 je vybudování parkoviště na tomto pozemku.

Citace usnesení rady města č. 10/20/RM/2023 ze dne 11.9.2023: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p. č. 3545/7 v k. ú. Jirkov o výměře přibližně 500 m2 za účelem vybudování dětského hřiště

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: