Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení nových investičních akcí "Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194,Jirkov" a "Dodání a montáž zahradních domků do areálu MŠ Pohádka, ul. Školní 1726, Jirkov".


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jitka Žemličková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města předkládáme návrh na zařazení nových investičnch akcí "Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194, Jirkov" a  "Dodání a montáž zahradních domků do areálu MŠ Pohádka, ul. Školní 1726, Jirkov" do rozpočtu města na rok 2024.

 

"Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194,Jirkov"

Tuto investiční akci je nutné realizovat z důvodu nevyhovujícího technického stavu objektu. Vlivem velké vlhkosti se v objektu vytvářejí plísně a situaci je nutno bezodkladně řešit. Zpracovaná projektová dokumentace firmou arde s.r.o. řeší zateplení fasády včetně výměny oken a meziokenních vložek, opravu lodžií, zateplení střechy a úpravu venkovních povrchů bezprostředně navazující na objekt. Předpokládané náklady činí 7 569 135 Kč vč. DPH. Jelikož objekt nesplňuje definici bytového domu (v objektu se nachází pouze 3 bytové jednotky, ostatní prostory využívá družina při ZŠ Budovatelů), není možno využít dotaci. Akce bude financována z rozpočtu města.

 

"Dodání a montáž zahradních domků do areálu MŠ Pohádka, ul. Školní 1726, Jirkov"

Akce "Výměna buňky (skladu hraček) v areálu 9.MŠ Školní ul. Jirkov" byla zařazena při tvorbě rozpočtu pro rok 2024 do kapitoly "údržba - mateřské školy". Záměrem byla likvidace stavební buňky v havarijním stavu a pořízení buňky nové. Mateřskou školou byla využívána jako sklad hraček.

Dne 19.2.2024 obdržel OMMaÚI upřesňující požadavek ředitelky MŠ na pořízení 2 kusů zahradních domků, jeden pro uskladnění potřeb pro děti a druhý pro zahradní nářadí.

Předpokládané náklady na pořízení zahradních domků včetně montáže a zpevněné plochy nepřesáhnou částku schválenou v rozpočtu města pro rok 2024 na tuto akci, t.j. 120 tis Kč (uvažovaná částka včetně demolice).

Jelikož se bude jednat o pořízení hmotného majetku, je nutné zařadit tuto akci do investic.

 

Citace usnesení rady města č.10/9/RM/2024 ze dne 22.3.2024:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení nových investičních akcí "Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194,Jirkov" a "Dodání a montáž zahradních domků do areálu MŠ Pohádka, ul. Školní 1726, Jirkov" do rozpočtu města na rok 2024.

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: