Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Zařazení svěřeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 17.4.2024 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě  20 653,14 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO: 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Vojtěch Gobbi DiS.
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Lesy města Jirkova, příspěvková organizace žádá o převedení majetku pořízeného v roce 2023 do svého vlastnictví. Jedná se o majetek dle žádosti ze dne 28.2.2024, která je přílohou této zprávy.

Žádost o převedení do majetku je předkládána dle §27, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele.

 

Citace usnesení Rady města č. 23/10/RM/2024 ze dne 8.4.2024:

"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 17. 4. 2024 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě  20 653,14 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: