Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova

I. Zastupitelstvo města ruší

usnesení zastupitelstva města č. 15/7/ZM/2023 ze dne 20.9.2023

II. Zastupitelstvo města schvaluje

s účinností od 17.4.2024 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 687 975,36 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy Města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Vojtěch Gobbi DiS.
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Lesy města Jirkova, příspěvková organizace žádá o převedení majetku pořízeného v roce 2023 do svého vlastnictví. Jedná se o majetek dle žádosti ze dne 11.7.2023 a následně o žádost o opravu účetní hodnoty zařazovaného majetku. Obě žádosti jsou přílohou této zprávy.

V původní žádosti, kde hodnota zařazovaného majetku byla 814 443,30 Kč, došlo k účetní chybě. Ta byla napravena a proto nyní žádáme o opravné zařazení majetku a to ve správné účetní hodnotě 687 975,36 Kč.

 

Žádost o převedení do majetku je předkládána dle §27, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele.

 

Citace usnesení zastupitelstva města č. 15/7/ZM/2023 ze dne 20.9.2023:
"Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 20. 9. 2023 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 814 443,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

 

Citace usnesení Rady města č.: 24/10/RM/2024  ze dne 8.4.2024:
"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 17.4.2024 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 687 975,36 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: