Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Informativní zpráva - vyúčtování kompenzace na provoz veřejných služeb v přepravě cestujících na území města Jirkov za rok 2023 - DPCHJ a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2023 dle smlouvy o veřejných služeb v přepravě cestujících na území města Jirkov ve znění pozdějších dodatků, a to s přeplatkem ve výši 4 253 960 Kč. 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Pfafflová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018, ve znění pozdějších dodatků, obdrželo dne 26. 3. 2024 město Jirkov od Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. vyúčtování kompenzace na provoz městské hromadné dopravy za rok 2023. Dle původního odhadu kompenzace na rok 2023, který byl vyčíslen na 21 600 000 Kč, došlo k úspoře a po vyčíslení skutečné kompenzace a zaúčtování záloh vznikl městu Jirkov přeplatek ve výši 4 253 960 Kč, který bude dle uvedené smlouvy poukázán na účet města. Podrobné vyúčtování vč. výkazů a rozborů nákladů a výnosů z provozu autobusové a trolejbusové městské dopravy je uvedeno v příloze této zprávy. Součástí předloženého vyúčtování jsou pro srovnání uvedeny i výkazy skutečných nákladů a výnosů autobusové a trolejbusové dopravy celkem za všechny obce.

Pro srovnání uvádíme výše úhrad prokazatelné ztráty z provozu MHD, které město Jirkov hradilo v minulých letech:

rok 2021......předpoklad 16 090 040 Kč (po vypočtení skutečné ztráty vznikl městu přeplatek ve výši 1 449 220 Kč)

rok 2022......předpoklad 18 288 150 Kč (po vypočtení skutečné ztráty vznikl městu přeplatek ve výši 2 745 380 Kč).

 

Usnesení rady města č. 25/10/RM/2024 ze dne 8. 4. 2024:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2023 dle smlouvy o veřejných služeb v přepravě cestujících na území města Jirkov ve znění pozdějších dodatků, a to s přeplatkem ve výši 4 253 960 Kč. 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: