Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Prodej části pozemku p. č. 205/1 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 250 m2 za účelem využití zázemí k domu paní░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ Jirkov za smluvní cenu 1.010 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Jirkov o výměře 626 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zahrada. Na město Jirkov byla doručena žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o odkoupení části tohoto pozemku, který využívá na základě nájemní smlouvy. Výměra pozemku za domem je 220 m2 a část pozemku podél domu je přibližně 30 m2. O záměru prodeje byli informováni ostatní spoluvlastníci nemovitosti. Jeden z vlastníků vznesl námitku k požadované výměře s tím, že část pozemku navazující na dům by neměla být ve vlastnictví jedné osoby, z důvodu zachování přístupu k nemovitosti. Již v minulosti byly některým vlastníkům bytových jednotek odprodány části pozemků tvořící zázemí k domu. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Cena pozemku zjištěná dle cenového předpisu činí 1.010,- Kč/m2 a cena obvyklá 650,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období 13.10.2023 - 30.10.2023. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č. 24/8/RM/2024 ze dne 18.3.2024: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 250 m2 za účelem využití zázemí k domu paní░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ Jirkov za smluvní cenu 1.010 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: