Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Záměr prodeje části pozemku p.č. 569 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 569 o výměře přibližně 520 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zahrady z důvodu možnosti jiného budoucího využití


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 569 o výměře 4278 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Jirkov. Pozemek se nachází na Ovčáckém vrchu směrem k Červenému Hrádku. Části pozemku jsou propachtovány za účelem využití dvou zahrad. Jednu užíval pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Druhou zahradu užívá pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Na obou zahradách se nachází stavby zahradních domků.░░░░ ░░░░ ░░ požádal o dokoupení části pozemku, která byla využívána jeho otcem panem ░░░░ ░░░░ ░░ Pozemek p.č. 569 k.ú. Jirkov se nachází podle platného územního plánu v ploše s funkčním využitím trvalé travní porosty a vymezeno jako plocha nezastavitelná. Stávající stavby jsou akceptovány za podmínky realizace před účinností územního plánu vymezujícího plochu pro daný účel. V budoucím záměru města k nakládání s tímto územím vyjádřený návrhem nového Územního plánu Jirkov se jedná o plochu smíšeného nezastavěného území - přírodní krajinná zeleň s regulativy. Jedná se o pozemek, který společně s okolními tvoří celek, obklopený bytovou zástavbou a propojující Jirkov a Červený Hrádek. Na tomto celku by se mohl do budoucna otevřít prostor pro využití plochy pro sport a oddych s možností volnočasového využití.

Citace usnesení rady města č. 19/10/RM/2024 ze dne 8.4.2024: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 569 o výměře přibližně 520 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zahrady z důvodu možnosti jiného budoucího využití

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: