Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Odstoupení od smlouvy na prodej pozemku p.č. 1325/13 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se společností Alvirtu s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, Praha 5, IČO 04556046 na prodej pozemku p.č. 1325/13 v k.ú. Jirkov z důvodu nedodržení čl. V. odst. 3 kupní smlouvy - zahájení stavby do 3 let ode dne podpisu smlouvy.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov prodávalo v lokalitě Na Skalce stavební pozemky. Pro prodej byla zastupitelstvem města schválena Pravidla pro prodej pozemků a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce. Dle bodu 5.4.3. těchto pravidel si město Jirkov vyhradilo právo odstoupit od smlouvy v případě nezahájení výstavby do 3 let od podpisu smlouvy. Toto ustanovení bylo přeneseno i do kupní smlouvy čl. V. odst. 3. Jedním z kupujících byla i společnost Alvirtu s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, Praha 5, IČ: 04556046. Předmětem prodeje byl pozemek p.č. 1325/13 v k.ú. Jirkov o výměře 738 m2 za cenu 922.500 Kč tj. 1.250 Kč/m2. Smlouva byla podepsána dne 30.11.2020. Termín pro zahájení stavby uplynul dne 30.11.2023. Zástupce společnosti se dostavil na město Jirkov k projednání této záležitosti. Uznal pochybení s tím, že v kupní smlouvě přehlédl termín pro zahájení stavby a soustředil se na lhůtu pro dokončení stavby, která činí 5 let od podpisu smlouvy. V současné době je společnost v procesu dokončování projektu rodinného domu. Společnost Alvirtu s.r.o. požádala vedení města o prodloužení termínu pro zahájení výstavby s tím, že termín dokončení bude dodržen dle smlouvy. Dle vyjádření právníka město dle ustanovení smlouvy může, ale i nemusí využít práva odstoupení od smlouvy, pokud je vůle vyjít vlastníkovi pozemku vstříc, ale rozhodnutím by došlo ke zvýhodnění daného vlastníka. Pokud tohoto práva využije, může pozemek prodat znovu. Případný další prodej pozemku musí být dle původních pravidel schválených pro prodej pozemků v lokalitě Na Skalce.

Citace usnesení rady města č. 25/8/RM/2024 ze dne 18.3.2024: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se společností Alvirtu s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, Praha 5, IČO 04556046 na prodej pozemku p.č. 1325/13 v k.ú. Jirkov z důvodu nedodržení čl. V. odst. 3 kupní smlouvy - zahájení stavby do 3 let ode dne podpisu smlouvy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: