Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Kupní smlouva na těleso komunikace, pozemky, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení v nové lokalitě RD Červený Hrádek

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy na obslužnou komunikaci, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a pozemky pod komunikací a veřejným prostranstvím v nové lokalitě RD Červený Hrádek - v předloženém znění.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Pfafflová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě plánovací smlouvy na výstavbu dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "Obytná lokalita Červený Hrádek-Jirkov" ze dne 15.12.2016, a na základě kolaudačního souhlasu na veřejné osvětlení vydaného dne 20.05.2020, kolaudačního souhlasu na komunikaci a dešťovou kanalizaci ze dne 26.05.2020 a geometrického plánu č. 455-12/2023 ze dne 21.11.2023 byla zpracována kupní smlouva na těleso komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a pozemky pod komunikací a pod veřejným prostranstvím uvedené v kupní smlouvě, které vznikly rozdělením původních pozemků p. č. 216/1, 216/3 a 216/4 v k. ú. Červený Hrádek u Jirkova. Na základě uvedené plánovací smlouvy budou jednotlivé části infrastruktury převedeny městu následovně: komunikace včetně pozemků pod komunikací a okolním veřejným prostranstvím 1 000 Kč, dešťová kanalizace 1 000 Kč, veřejné osvětlení 1 000 Kč. 

Předávaná komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, které dodnes nebylo v provozu, jsou v současné době již bez závad způsobených dosavadní výstavbou RD - závady zjištěné při kontrole stavu předávaného majetku byly dle požadavku odboru MMaÚI na náklady prodávajícího odstraněny a komunikace vč. pozemků, dešťová kanalizace i veřejné osvětlení jsou připraveny k převzetí (předávací protokol bude ze strany města podepsán až po schválení kupní smlouvy zastupitelstvem města).  

Návrh kupní smlouvy a situace předmětné lokality viz příloha.

 

Usnesení rady města č. 28/10/RM/2024 ze dne 8. 4. 2024:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na obslužnou komunikaci, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a pozemky pod komunikací a veřejným prostranstvím v nové lokalitě RD Červený Hrádek - v předloženém znění.

Materiál obsahuje:Příloha - Situace - lokalita RD Červený Hrádek (Neveřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: