Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství

I. Zastupitelstvo města vydává

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství s účinností počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Manica
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Rada města doporučuje usnesením č. 32/10/RM/2024 Zastupitelstvu města Jirkova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství města Jirkova (dále je OZV-OH). Změna OZV-OH zahrnuje:

  • sběr drobných kovů společně s plasty (tedy do stejné žluté nádoby na plasty je možné sbírat i drobný kov = plechovky od nápojů apod.),
  • doplnění sběrných míst jednotlivých složek komunálního odpadu o sběrný dvůr,
  • doplnění možnosti umístění nádob na bio i na běžná stanoviště kontejnerů,
  • doplnění druhu komunálního odpadu o textil a umístění těchto nádob (povinnost od roku 2025).

Obsah nové OZV-OH byl úzce konzultován se zástupcem MVČR panem Mgr. Pechem. Vyhláška stávající systém odpadového hospodářství výrazně nemění. Podrobnější informace k nakládání s odpady budou uvedeny a aktualizovány na webových stránkách města Jirkova dle potřeby.

Citace usnesení rady města č. 32/10/RM/2024 ze dne 8.4.2024:

usnesení bude okomentováno ústně.

 

Materiál obsahuje:Příloha - OZV - odpadové hospodářství.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: