Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s., Centra sociálních služeb Jirkov na rok 2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s., Centra sociálních služeb Jirkov na rok 2024, uzavřenou mezi městem Jirkov a Armádou spásy v České republice, z. s., IČO 406 13 411, ve výši 1 385 000 Kč,

 

II)  výjimku v uznatelných výdajích (nákladech) takto:

z dotace lze hradit mimo jiné náklady spojené s náhradou mezd v době nemoci (celkem v maximální výši 50 tis. Kč) a náklady na správní režii.     

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

V rozpočtu města Jirkova je pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 1 250 tis. Kč na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z.s., Centra sociálních služeb Jirkov.


Jedná se o stejnou částku, jaká byla Armádě spásy, Centru sociálních služeb poskytnuta v loňském roce. Pro upřesnění - v letech 2021 a 2022 byla poskytnuta částka ve výši 1 120 tis. Kč.


Dne 13. 2. 2024  požádala Bc. Zuzana Horčíková, ředitelka Armády spásy, Centra sociálních služeb Jirkov o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z.s., Centra sociálních služeb Jirkov na rok 2024, a to ve výši 1 385 tis. Kč. Důvodem navýšení jsou podle Bc. Horčíkové především zvýšené náklady na pronájem náhradního objektu při rekonstrukci objektu v ul. B. Němcové 1059, Jirkov. Dále pak zvýšené náklady při zajišťování praní prádla subdodavatelským způsobem a v neposlední řadě náklady na stěhování.


Pokud bude Armádě spásy, Centru sociálních služeb Jirkov poskytnuta dotace ve výši 1 385 tis. Kč, je potřeba navýšit rozpočet OVSaR o 135 tis. Kč (zajistí OF).


Příjemcem dotace je Armáda spásy v České republice, z.s., IČ: 40613411. V příloze přikládáme návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Za uznatelné výdaje (náklady) se považují například výdaje (náklady) na:
např. vydání propagačních materiálů, pronájem prostor potřebných k zajištění činnosti, vydání publikace či tiskoviny, technické zabezpečení akce, zajištění cen pro soutěže (odměny soutěžících), dopravu, nákup spotřebního materiálu, odměny za umělecké představení, úhradu energií, nájemné, běžná údržba budov, ostatní služby spojené s realizací poskytovaných sociálních služeb, služby spojené se stěhováním, náklady na náhradu mzdy v době nemoci (v maximální výši 50 000 Kč) a náklady na správní režii.
Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace a nastaly v "uznatelném" období.

 

Zdůvodnění výjimky v uznatelných výdajích (nákladech):

a)    náklady spojené s náhradou mezd v době nemoci (celkem v maximální výši 50 tis. Kč). Poněvadž není možné dopředu naplánovat  pracovní neschopnost zaměstnanců, je potřeba mít možnost uhradit náhradu mezd v době nemoci. Žadatel o dotaci má možnost uhradit náhrady mezd z dotace poskytované Ústeckým krajem, avšak musí o to zažádat nejpozději do 31. 10. daného roku. Náhradu  mezd zaměstnanců za období od 1. 11. do 31. 12. by tak nebylo možno uhradit. Také z tohoto důvodu byl navržen maximální limit 50 tis. Kč.


b)    náklady na správní režii.  Všechny organizační jednotky Armády spásy hradí ústředí tzv. správní režii. Jedná se de facto o servis pro celou organizaci, aby byly centrálně zajištěny např. náklady na správu počítačové sítě, zpracování daňové agendy a právní poradenství. Ze správní režie ústředí dále hradí mzdy řídících zaměstnanců, energie, hardware, software, náklady na personalistiku a mzdovou agendu, služby v oblasti interní a externí komunikace, náklady na vzdělávání, cestovní  náhrady, telefonní poplatky, poštovné, a další náklady potřebné pro zajištění chodu organizace.


Výše uvedené náklady bylo možné v uplynulých letech z poskytované dotace hradit. Nyní, kdy se všechny dotace poskytované městem řídí schválenými zásadami, je nezbytné, aby zastupitelstvo města schválilo odchylku od těchto pravidel, aby mohly být ve městě zajištěny všechny potřebné sociální služby.


Datum vyúčtování poskytnuté dotace do 28. 2. 2025. Termín byl stanoven z důvodu velkého  objemu účetních dokladů, a dále z toho  důvodu, že žadatel o poskytnutí dotace na začátku každého roku vyúčtovává i další poskytnuté dotace, a není proto možné předat poskytovateli originály účetních dokladů.

 

Rada města na svém zasedání dne 8. 4. 2024 doporučila zastupitelstvu města:

I) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s., Centra sociálních služeb Jirkov na rok 2024, uzavřenou mezi městem Jirkov a Armádou spásy v České republice, z. s., IČO 406 13 411, ve výši 1 385 000 Kč,

II) schválit výjimku v uznatelných výdajích (nákladech) takto:

z dotace lze hradit mimo jiné náklady spojené s náhradou mezd v době nemoci (celkem v maximální výši 50 tis. Kč) a náklady na správní režii.     

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: