Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Záměr prodeje p.č. 1776 a 1777 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 1776 o výměře 18 m2 ostatní plocha a pozemek p.č. 1777 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jirkov, za účelem výstavby garáže.

 

 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 1776 o výměře 18 m2 vedeném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a pozemku p.č. 1777 o výměře 18 m2 vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na tomto pozemku je v katastru nemovitostí vedena stavba garáže bez čísla popisného. V celé lokalitě řadových garáží byl v minulosti takový stav, že stavby garáží byly evidovány na pozemcích, na kterých nestály a naopak. Bylo řešeno formou směny pozemků. K dnešnímu dni se doposud nepodařilo z důvodu nezájmu vlastníků narovnat tři pozemky. Jeden z těchto pozemků je i pozemek p.č. 1777. Na město Jirkov byla doručena žádost o odkoupení pozemků p.č. 1776 a 1777 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby garáže. K záměru prodeje se vyjádřil SÚaŽP. O odkoupení žádá ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Na pozemcích se nachází veřejná zeleň, lampa veřejného osvětlení včetně podzemního kabelu. S ohledem na charakter pozemku a nevypořádané stavbě vedené na pozemku nedoporučujeme prodej.

Citace usnesení rady města č. 16/12/RM/2024 ze dne 22.4.2024: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 1776 o výměře 18 m2 ostatní plocha a pozemek p.č. 1777 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jirkov, za účelem výstavby garáže.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: