Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Prodej pozemku p.č. 2460 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 2460 o výměře 27 m2 v k.ú. Jirkov za účelem vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní cenu 800 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 2460 o výměře 27 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jirkov. Na pozemku se nachází stavba garáže bez č.p. ve vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Na základě výzvy o vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou ░░░░ ░░░░ zjistila, že do dědického řízení nebyla tato garáž zahrnuta. V současné době má vlastnictví vypořádané a stavba je zapsána v katastru nemovitostí. Pro stanovení ceny byl vypracován znalecký posudek. Cena dle cenového předpisu je stanovena na 658 Kč/m2 a cena obvyklá 800 Kč/m2.  Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období od 2.4.2024 do 18.4.2024. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č. 17/13/RM/2024 ze dne 6.5.2024: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2460 o výměře 27 m2 v k.ú. Jirkov za účelem vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní cenu 800 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: