Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Účetní závěrka města Jirkova za rok 2023

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

účetní závěrku města Jirkova za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.


Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Závěrečná zpráva z přezkumu hospodaření města Jirkova za rok 2023 obsahuje chyby a nedostatky, které je potřeba napravit a účetní závěrku schválit dodatečně, pokud budou uvedené chyby napraveny a předloženy do jednání zastupitelstva města Jirkova. Chyby se táhnou z let minulých a není možné je odstranit, jelikož chybí potřebné dokumenty.

Především se jedná o účetní rozdíly zjištěné při dokladové inventuře a to u zaniklé hospodářské činnosti města za roky minulé (období od roku 2010). Tyto rozdíly je potřeba zastupitelstvem odepsat, jelikož vyhledávací a zjišťovací činnost několika pracovnic městského úřadu nevedla k úspěchu a spousta rozdílů není podložena žádnou evidencí, doklady, není možno zjistit, proč rozdíl vznikl a trvá.

 

Rada města zprávu projednala a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku města Jirkova za rok 2023 neschválit.

Materiál obsahuje:Příloha - výkaz plnění rozpočtu (Veřejná)
Příloha - výkaz zisků a ztrát (Veřejná)
Příloha - rozvaha (Veřejná)
Příloha - příloha (Veřejná)
Příloha - přehled o peněžních tocích (Veřejná)
Příloha - přehled o změnách vlastního kapitálu (Veřejná)
Příloha - finanční kontroly (Veřejná)
Příloha - zpráva přezkum hospodaření (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: