Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Prodej podílu na pozemcích p.č. 4873, 4874, 4875 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej podílu 781/24656 na pozemcích p.č. 4873, 4874 a 4875 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy čp. 1676 a 1677 v ul. Karla Marxe, Jirkov paní ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Jirkov za kupní cenu ve výši 15 273,00 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Usnesením Rady města Jirkova č. 9/2/RM/2022 ze dne 24.1.2022 byl schválen záměr prodeje pozemků pod bytovými domy čp. 1631 v ul. SNP, čp. 1655, 1656, 1657 v ul. Krušnohorská, čp. 1676, 1677 v ul. Karla Marxe, čp. 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 v ul. Generála Svobody v Jirkově. Záměr byl zveřejněn od 27.1.2022 do 14.2.2022. Ve lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky ani připomínky. 

Odbor MMaÚI objednal vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena pozemků na 1 100 Kč/m2. Smluvní cena bude stanovena na základě velikosti podílu na pozemcích. K této ceně bude ještě připočtena poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku.

Na základě výzvy odboru majetku města a útvaru investic si žádost o odkoupení podílu na pozemcích p.č. 4873, 4874 a 4875 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy 1676 a 1677 v ul. Karla Marxe, Jirkov podala ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ V době podání žádosti dlužila ░░░░ ░░░░ městu Jirkov za svoz komunálního odpadu. Dle informací finančního odboru má ░░░░ ░░░░ tento dluh uhrazen. 

V případě ░░░░ ░░░░ je smluvní cena vypočítána na 15 273 Kč (15 122 Kč jako podíl na pozemcích + 151 Kč jako poměrná část za vyhotovení znaleckého posudku). Kupující uhradí náklady spojené s prodejem.

Citace usnesení rady města č. 20/17/RM/2024 ze dne 17.6.2024:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílu 781/24656 na pozemcích p.č. 4873, 4874 a 4875 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovými domy čp. 1676 a 1677 v ul. Karla Marxe, Jirkov paní ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ za kupní cenu ve výši 15 273,00 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: