Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Souhlasné prohlášení k vlastnictví pozemku

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o změně vlastnického práva k pozemkům p.č. 4260/1 o výměře 199 m2, p.č. 4260/2 o výměře 252 m2 a části pozemku 4257/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Jirkov s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ z důvodu nedoložení dokumentů prokazujících oprávněnost požadavku

 

 


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 4260/1 o výměře 199 m2, pozemku p.č. 4260/2 o výměře 252 m2 a pozemku 4257/1 o výměře 422 m2 v k.ú. Jirkov. Město získalo pozemky převodem od SHR - Doly V. I. Lenina n. p. Komořany na základě hospodářské smlouvy ze dne 30. 6. 1969. Převod správy pozemků se provedl za účelem zřízení práva osobního užívání k těmto pozemkům manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ve výměře 2022 m2. Dohodou o zřízení práva osobního užívání pozemku uzavřenou s městem z roku 1978 bylo zřízeno toto právo manželům ░░░░ ░░ a to k výměře pozemků 1497 m2. Právo osobního užívání se zřídilo za úhradu 8.464,- Kčs. Nikde se nedohledal důvod, proč došlo k ponížení výměry pozemků, u kterých bylo zřízeno právo užívání.  Dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník „§ 200(1) Výměra pozemku přenechaného k výstavbě rodinného domku nebo k výstavbě rekreační chaty se určí podle územního plánu nebo územního rozhodnutí. Pozemek k výstavbě rodinného domku nesmí být větší než 800 m2, pozemek k výstavbě rekreační chaty větší než 400 m2 a pozemek přenechaný ke zřízení zahrádky nesmí být větší než 400 m2; výměra pozemku přenechaného k výstavbě garáže nesmí přesahovat výměru k tomu účelu nezbytně potřebnou.(2) Nejvyšší přípustná výměra pozemku může být výjimečně překročena, jen kdyby jinak vznikl pozemek nevhodného tvaru anebo by došlo k nehospodárnému zastavení pozemku“ Lze jen dovozovat, že s odkazem na tento zákon došlo k ponížení výměry. Od roku 1993 byla s paní░░░░ ░░ uzavřena nájemní smlouva s městem Jirkov na užívání pozemku 4260/2 v k.ú. Jirkov, který byl převeden na město, ale následně nebyl součástí převodu správy na manžele ░░░░ ░ Od roku 2018 (úmrtí p. ░░░░ ░ je nájemní smlouva uzavřena s p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Prachatice o podání návrhu k souhlasnému prohlášení za účelem vyrovnání majetkových křivd z minulosti. ░░░░ ░░░░ ░░ ve své žádosti mimo jiné uvádí, že rodiče byli donuceni městem Jirkov si pouze část pozemku vykoupit a nyní nárokované pozemky jim naopak byly odepřeny.

Z předložených ale i dohledaných dokumentů nárok na uzavření souhlasného prohlášení nevyplývá. V případě doložení nových podkladů ze strany žadatelky lze tuto žádost opětovně prozkoumat.

Citace usnesení rady města č. 22/17/RM/2024 ze dne 17.6.2024 : I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení o změně vlastnického práva k pozemkům p.č. 4260/1 o výměře 199 m2, p.č. 4260/2 o výměře 252 m2 a části pozemku 4257/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Jirkov s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Prachatice z důvodu nedoložení dokumentů prokazujících oprávněnost požadavku.

 

Stanovisko JUDr. Beerové v příloze.

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: