Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.6.2024

Žádost o dotaci na projekt EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

realizaci akce s EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov v rámci 16. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016-2024 a předfinancování této akce z vlastních zdrojů.

 

 


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ivana Kařízková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V loňském roce zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o dotaci do výzvy č. 14 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova technické základny sociálních služeb 2016-2024 na realizaci elektrické požární signalizace v objektech MěÚSS Jirkov na akce:

  • EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov
  • EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov.

Následně město Jirkov obdrželo dotaci pouze na jednu akci a to na EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí slibovalo vyhlášení nové výzvy pro neúspěšné projekty a to nyní nastalo a lze podat opětovnou žádost o dotaci na realizaci akce EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1753, Jirkov do právě vyhlášené výzvy č. 16.

 

Jednou z povinných příloh je usnesení zastupitelstva města, kterým bude schváleno financování akce z vlastních zdrojů (podíl města a předfinancování dotace).

 

Realizace akce již probíhá od června roku 2023, kdy byla uzavřena smlouva o dílo. Jedná se o akci s názvem "Výměna dveří v objektu MěÚSS Jirkov ul. Mládežnická č. p. 1753 – ETAPA 2", jejíž součástí je instalování nové EPS (elektrická požární signalizace), která bude splňovat požadavky vyplývající ze současně platných norem požární bezpečnosti pro projektování provozů, ve kterých se poskytuje sociální péče. Instalace EPS je vyčíslena jako samostatný stavební objekt na částku 3 397 088,91 Kč vč. DPH. Dotace by měla činit cca 2 500 000 Kč.

 

Usnesení RM ze dne 17. 6. 2024 bude okomentováno ústně.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: