Město Jirkov
Návrh usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.4.2024

Územní plán Jirkov

Schválení a vydání Územního plánu Jirkov opatřením obecné povahy


z. 183/2006 Sb. - stavební zákon § 54 ve vazbě na z. 283/2021 Sb.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozhodnutí o námitkách uplatněných v řízení o Územním plánu Jirkov tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a jejích přílohách i v odůvodnění návrhu Územního plánu Jirkov vydávaného opatřením obecné povahy,

II. Zastupitelstvo města schvaluje

vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení o Územním plánu tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a jejích přílohách i v odůvodnění návrhu Územního plánu Jirkov vydávaného opatřením obecné povahy,

III. Zastupitelstvo města vydává

Územní plán Jirkov opatřením obecné povahy č. 1/2024 ve znění dle důvodové zprávy a jejích příloh a to po ověření, že návrh Územního plánu Jirkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ve znění její Aktualizace č. 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7., Územním rozvojovým plánem a se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění jejich 1., 2., 3. a 4. Aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5, písm. c), § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů do 31. 12. 2023, § 171, § 172, § 173 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 


Předkladatel:Ing. Pavel Urban
Zpracovatel:Ing. Pavel Urban
Vyjádření:

Ne

Na vědomí:Ne
Předpokládaná doba trvání:00:15
Materiál obsahuje:Důvodová zpráva - Důvodová zpráva a návrh usnesení (Neveřejná)
Příloha - Návrh Územního plánu Jirkov (Neveřejná)
Příloha - Udržitelný rozvoj území (Neveřejná)
Příloha - Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114/1992 Sb., (Neveřejná)
Příloha - VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB. (Neveřejná)
Příloha - N1 základní členění území (Neveřejná)
Příloha - N2 Hlavní výkres (Neveřejná)
Příloha - N3 Výkres VPS (Neveřejná)
Příloha - N4 koncepce dopravní a technické infrastruktury (Neveřejná)
Příloha - N5 schéma vymezení urbánních lokalit (Neveřejná)
Příloha - O1 Koordinační výkres (Neveřejná)
Příloha - O2 Širší vztahy (Neveřejná)
Příloha - O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (Neveřejná)
Příloha - O4 Rozvoj ve vztahu k původní koncepci (Neveřejná)
Příloha - Návrh na vydání Územního plánu č.j.: MMCH/29363/2024/ÚÚP/Čer z 8.3.2024 (Neveřejná)
Materiál projednán:
Přizváni:pořizovatel ÚP